Soffys Webshop

Algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle verbintenissen die door ons worden aangegaan
onderworpen aan de volgende voorwaarden die onze klanten geacht worden te aanvaarden zonder voorbehoud.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en ‘ Soffys ’
en op alle handelingen ter uitvoering daarvan. Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website en facebook
www.soffys-webshop.be. ‘ Soffys ’ heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website
www.soffys-webshop.be of facebook te wijzigen.

2. De betaling van een factuur bewijst geen kwijting van vroegere facturen.

3. Op straffe van verval dient elke klacht bij aangetekend schrijven te geschieden binnen de 8 dagen, volgend
op de datum van de factuur.

4. Alle geleverde en of verkochte goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is geschied.
De betaalde voorschotten blijven onze eigendom bij wijze van schadevergoeding.

5. Al onze goederen worden geleverd, verzonden of vervoerd op kosten en risico van de koper of bestemmeling,
zelfs wanneer de zending franco gedaan wordt.

6. Indien ‘ Soffys ‘de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan
de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

7. De aangegeven prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. ‘ Soffys ’ kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad.
‘ Soffys ‘doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren
dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel
beslissen uw bestelling te annuleren.’ Soffys ‘ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het
niet voorradig zijn van een product.

8. De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur.
Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en kosten en zijn inclusief btw.
Betaling kan via overschrijving op onze rekening (Ing BE51 3770 6403 2262) Betaling kan enkel in euro.

9. In geval van niet-betaling der factuur op de vervaldag zal van rechtswegen en zonder enige aanmaning een conventionele
rente lopen aan 2 % per maand. Alle inningskosten zijn ten laste van de klant.
Bij elke verstuurde herinnering komt er een algemene kost bij van €5,00 te laste van de klant.
Bij elke verstuurde aangetekende brief komt een algemene kost bij van €25.00 te laste de klant.

10. Niet, Laattijdige of onvolledige betaling op de vervaldag zonder ernstige reden zal onvermijdelijk leiden tot gerechtelijke
invordering via een gerechtsdeurwaarder. Het schuldsaldo zal verhoogd worden met 15% met een minimum van €300 en
een maximum van €1500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

11. Onze producten worden geleverd via ‘Bpost’ of ‘dpd’ of ‘Soffys‘ zelf. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend
en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten bedragen maximum €16.00 inclusief BTW.
De verzending gebeurt Binnen de 10 werkdagen,  Tenzij anders vermeld bij product.

12. ‘Soffys’ is er zich van bewust dat het internet een nieuw medium is dat niet alle klanten ervaring hebben met online bestellen
er kan binnen de 24u een email met de vraag tot annulatie worden verstuurd.
Na aanvaarding van uw vraag stuurt ‘Soffys’ een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn terug.
Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden.

13. Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (verkeerde producten) ,
kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen 3 werkdagen na ontvangst terugsturen en dit mits
overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. Indien u een product wenst terug te sturen of
terug te brengen, kan u dit doen binnen de 3 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen
uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het
product terug te sturen. Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regelingen en kunnen dan ook
onder geen enkele voorwaarde terug betaald of retour genomen worden.

14. Alle gebeurtelijke geschillen en betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Kortrijk.
Algemene Verkoopsvoorwaarden

Afdrukken