Soffys Webshop

Privacyverklaring

Privacyverklaring:
Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door je in te schrijven op de nieuwsbrief geef je informatie door die toelaat jou als persoon te identificeren. 
Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft.
Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Soffys. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de nodige informatie kan vinden.
Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.
Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens:
op te vragen en in te kijken,
te (laten) wijzigen,
te (laten) schrappen.
Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases.
Je kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.
Als je de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. 
Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Hoe laat je je rechten gelden?
Dit kan door een eenvoudig verzoekt te mailen naar soffys.doopsuikers@hotmail.com.
 Je kan ook het contactformulier gebruiken.
Vermeld steeds:
Voor- en achternaam van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
E-mailadres van de persoon die je wil schrappen of wijzigen.
Welke wijzigingen je wil doorvoeren of je wil dat de persoon geschrapt wordt.

Welke gegevens worden verzameld?
Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.
Dat kan zijn:
voornaam en naam
e-mailadres
woonadres
werkadres
telefoonnummer
btw-nummer

Waarom worden jouw persoonsgegevens bijgehouden?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat doel) met volgende rechtsgronden:
Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).

Inschrijving op nieuwsbrief: om je af en toe een nieuwsbrief toe te sturen met aanbiedingen of informatie die je kan interesseren (toestemming betrokkene)
Deze nieuwsbrief wordt enkel verstuurd als er voor u interessante informatie is, die kan gaan om nieuws/tips uit de doopsuikerwereld prijspromoties.
Aankoopformulier: om je aankoop te kunnen verwerken, de gewenste producten te leveren en je andere producten te kunnen tonen die je misschien interesseren (uitvoeren opdracht en gerechtvaardigd belang)

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?
Persoonsgegevens worden bewaard zo lang dat nodig is om jou de dienst te verlenen die je zelf activeerde of waarvoor je toestemming gaf.
Je persoonsgegevens worden maximaal tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Doorgifte aan derden
Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie voor jouw privacy.
Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven als dit nodig is voor het doel waarvoor jij toestemming gaf en de persoonsgegevens verstrekte (nieuwsbrief versturen, product aankopen, dienst boeken …) of als dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld in het kader van een gerechtelijk onderzoek).

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
of
Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Zorg daarom dat je betrokken bent bij de online activiteiten van je minderjarige kinderen om te voorkomen dat hun gegevens door ons of onze partners worden verwerkt.

Beveiliging van gegevens
De computers en internetverbindingen waarop jouw persoonsgegevens worden bewaard en getransporteerd zijn zo goed mogelijk beveiligd tegen hacken, installeren van malware en ander oneigenlijk gebruik.Op de computers en het netwerk kan enkel worden ingelogd met een gebruikersnaam en paswoord.
Iedereen die namens Soffys jouw persoonsgegevens kan inkijken of kennen is gebonden aan geheimhouding van die informatie.
Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
Alle medewerkers van Soffys zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en privacy.
Als het nodig is worden persoonsgegevens gepseudonimiseerd en geëncrypteerd. 

Cookies
Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Dit gebeurt anoniem.
Kort samengevat: functionele cookies laten onze website beter werken, analytische cookies vertellen ons iets over hoe de website wordt gebruikt. 
Er worden hierbij geen persoonsgegevens verzameld of doorgegeven. De cookies worden niet gebruikt voor marketing of reclame.
Je kan cookies uit- en inschakelen in je browserinstellingen en ook wissen.
Dit moet je uiteraard aanpassen als je wél tracking-cookies gebruikt.
Facebook, Twitter en andere sociale media

Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 01/01/2021

Als het misgaat …
We springen zo zorgvuldig mogelijk om met jouw persoonsgegevens en houden die beveiligd bij. Gaat er toch iets mis, dan zullen we jou zo snel mogelijk op de hoogte brengen en er alles aan doen om de schade te beperken.
Het verspreid geraken van jouw persoonsgegevens door gegevensdiefstal of datalekken kan geen aanleiding geven tot schadeclaims ten aanzien van ons.
Klachten
Heb je ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch klachten over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, contacteer dan soffys.doopsuikers@hotmail.com en we zoeken een oplossing.

Afdrukken